فکس به ایمیل

توسط سایتال

1395/12/17 00:23

قتی شما یک فکس را دریافت میکنید فکس هوشمند سایتال میتواتند آن را به آدرس شما ایمیل کند. آدرسهای مختلفی میتواند برای بخشهای مختلف سازمان پیش بینی گردد و این فکسها ایمیل شوند. همچنین سیستم میتواند دریافت فکس جدید را به کمک یک پیامک به اطلاع شما برساند.

زیر شاخه: نامحدود

سناریو: پیاده سازی آسان توسط مشتری فقط با چند کلیک!

محصول: پایه
نظر دهید: