امكان ارسال فكس با افزودن امکان فکس به سيستم، کارايي سيستم گويا، تا حد زيادي اضافه ميشود. در هر لحظه، در صورت نياز به ارسال هرگونه اطلاعات اضافي و يا همان اطلاعات گويا بصورت نوشتاري سيستم اين اطلاعات را فکس خواهد کرد. اطلاعاتي از قبيل فرمهاي مورد نياز، آئين نامه ها، تعرفه ها، نقشه ها، نمودارهاي انجام کار و ... کمک بزرگي در آگاهي بيشتر مراجعه کنندگان سازمان خواهد بود.

 امتیاز 4 از 5 توسط 4 نفر


دريافت و آرشيو فکس

تلفن گویا

علاوه بر امکان ارسال اطلاعات مورد نياز بصورت فکس، سيستم داراي امکان دريافت فکس و سيستم آرشيو فکس ميباشد. دريافت فکسهاي سازمان با کيفيتي مناسب، داشتن آرشيو فکس تا چند سال و حفظ فکسهاي دريافتي به عبارت ديگر کارتابل فکسهاي دريافتي از قابليتهاي سيستم ميباشد.

1395/12/17 01:22 نظرات : 0
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر


فکس سرور

تلفن گویا

برخي از قابليتها و مزيتهاي اين قسمت عبارتند از: امکان چاپ فکس هاي رسيده به تعداد دلخواه امکان ارسال فکس رسيده از طريق پست الکترونيکي، امکان انتقال فکس دريافتي از طريق شبکه امکان دريافت مجدد فکسهاي رسيده به سازمان توسط دستگاه فکس در نقطه ديگري دسته بندي فکسهاي دريافتي در صندوقهاي مختلف( فاکسهاي مديريت، فاکسهاي روابط عمومي، فاکسهاي واحد رايانه ....) امکان تنظيم چاپ خودکار فاکسهاي دريافتي بر روي چاپگرهاي تعريف شده

1395/12/17 01:22 نظرات : 0
 امتیاز 0.00 از 5 توسط 0 نفر