Sangoma Vega 50 VS0114

توسط سایتال

1395/10/06 12:08

گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند.
نظر دهید: