Snom D725

توسط سایتال

1395/10/05 11:49

D725، هجده (18) کلید رنگی با قابلیت برنامه ریزی نامحدود در سه ردیف دارد که بواسطه آن،کاربران D725 نمای کلی از تمامی تماسهایشان را در اختیار دارند.
نظر دهید: