Sangoma Vega 50 VS0118

توسط سایتال

1395/10/06 00:08

گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند.
نظر دهید: