گزارشات مفید

توسط سایتال

1395/12/17 00:54

در پایان هر جشن یا مراسم یا دوره شما میتوانید گزارشات متنوعی را از سیستم استخراج کنید. تعداد سهمیه استفاده شده توسط هر گروه، زمانهای استفاده، انوع خدمات و تقریبا هر گزارشی که مورد نیاز شماست تا تحلیل جامع تری از روند ارائه خدمات داشته باشید سیستم در اختیار شما قرار میدهد
نظر دهید: