متن تلفن گویای خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

توسط سایتال

1396/05/15

متن تلفن شما می بایست در ابتدا با صدای یک گوینده حرفه ای تهیه گردد. گوینده ی حرفه ای کسی است که تن صدای مناسب و زیبایی داشته باشد و حداقل با اصول ابتدایی گویندگی و فراز و فرود جملات آشنایی کامل داشته باشد.

اینکه متن مناسب سازمان شما با صدای آقا یا خانم باشد بسته به نوع فعالیت شما ممکن است مت