فکس سرور

توسط سایتال

1395/12/17 01:22

برخي از قابليتها و مزيتهاي اين قسمت عبارتند از: امکان چاپ فکس هاي رسيده به تعداد دلخواه امکان ارسال فکس رسيده از طريق پست الکترونيکي، امکان انتقال فکس دريافتي از طريق شبکه امکان دريافت مجدد فکسهاي رسيده به سازمان توسط دستگاه فکس در نقطه ديگري دسته بندي فکسهاي دريافتي در صندوقهاي مختلف( فاکسهاي مديريت، فاکسهاي روابط عمومي، فاکسهاي واحد رايانه ....) امکان تنظيم چاپ خودکار فاکسهاي دريافتي بر روي چاپگرهاي تعريف شده
نظر دهید: