دريافت و آرشيو فکس

توسط سایتال

1395/12/17 01:22

علاوه بر امکان ارسال اطلاعات مورد نياز بصورت فکس، سيستم داراي امکان دريافت فکس و سيستم آرشيو فکس ميباشد. دريافت فکسهاي سازمان با کيفيتي مناسب، داشتن آرشيو فکس تا چند سال و حفظ فکسهاي دريافتي به عبارت ديگر کارتابل فکسهاي دريافتي از قابليتهاي سيستم ميباشد.
نظر دهید: