تعریف دوره و سهمیه برای هر کارت

توسط سایتال

1395/12/17 00:52

کارتها به آسانی تعریف میشوند و به هر کارت یک سهمیه با توجه به گروه مورد نظر کارت اختصاص میابد. بدین ترتیب میتوانید خدمات متنوعی داشته باشید و برای هر گروه از مشتریانتان آنها را دسته بندی کنید. همچنین تعداد هر سهمیه میتواند بطرق مختلف تعریف شود. سهمیه در طول روز، در کل دوره و ... قابل برنامه ریزی است. برای هر کارت یا هر خدمت میتوان دوره مشخصی را اختصاص داد تا پس از آن سهمیه کارت بصورت خودکار غیر فعال شود. همچنین در صورت نیاز سهمیه کارته میتواند بصورت گروهی تغییر کند یا حذف شود و یا هر کارتها بصورت گروهی غیر فعال شوند.
نظر دهید: