ارسال پیامک تبریک بصورت خودکار

توسط سایتال

1395/12/17 00:54

شما میتوانید پیامکهایی را برای مناسبتها در سیستم تعریف کنید تا سامانه پیامک سایتال بصورت خودکار این پیامک ها را در زمان مورد نظر ارسال کند. به عنوان مثال در جشنها به محض ورود هر کاربر سیستم میتواند پیامک خوش آمدگویی را بصورت خودکار ارسال کند. همچنین در صورت تغییر برنامه ها سیستم پیامکی را تنها برای کسانی که در آن برنامه خاص ثبت نام کرده اند ارسال مینماید
نظر دهید: